Master-Your-Mind-Design-Your-Destiny

Review From User :

Trong quyn sách này, bn s hc c cách chu trách nhim v cuc sng và thit k con ng i n thành công cho chính mình. Bn s hc c cách mô phng nhng mô thc trong cách ngh cách làm ã giúp cho nhiu ngi tr nên thành công rc r trên mi phng din, n lt mình, bn cng có nhng thành công tng t, hoc hn th na.

T mt hc sinh kém vn lên thành triu phú tr nht Singapore tui 26, tác gi Adam Khoo s chia s vi bn nhng phng pháp hiu qu và thc tin mà anh ã áp dng và thành công. ó cng là nhng phng pháp ã giúp hàng chc ngàn hc sinh sinh viên, chuyên gia, ch doanh nghip và nhân viên t c nhng mc tiêu v tài chính, có c các mi quan h tt p, sc khe tuyt vi và s phát trin cá nhân tt bc.
c quyn sách "Làm ch t duy, thay i vn mnh", bn s nm c ngh thut:

- Áp dng Công thc thành công tuyt nh ã c chng minh hiu qu t c bt c iu gì bn mong mun trong cuc sng

- Xác nh và loi b nhng nim tin hn ch ang kìm hãm bn

- Kích hot tim nng trí tu và khi gi nim am mê trong bn

- Thit k vn mnh và làm ch cuc sng nh bn hng mong mun

- Giành li quyn kim soát mi vic ang din ra trong i bn

- Loi b nhng thói quen tiêu cc và hình thành nhng thói quen tích cc

- Ch ng iu khin cm xúc t hiu qu làm vic ti a

- Có c trng thái t tin tuyt i và tràn y quyt tâm ngay tc thì

- Chuyn bi thành thng.


Media Size : 15.5 MB

DOWNLOAD PDF