Maximum Influ

Review From User :

Mt quyn sách tuyt vi. c hiu rõ và phng cách ca thuyt phc. Tuyt vi.
Sc mnh thuyt phc - 12 nguyên tc vàng ca ngh thut gây nh hng
Quy tc 1: Quy tc không hài hòa - Áp lc bên trong là bí mt
Quy tc 2: Quy tc ngha v - Làm sao mi ngi cm thy ang cho bn mt ân hu.
Quy tc 3: Quy tc kt ni- hp tác qua tip xúc
Quy tc 4: Quy tc công nhn xã hi - ngh thut ca sc ép xã hi
Quy tc 5: Quy tc khan him- khin mi ngi phi hành ng ngay lp tc
Quy tc 6: Quy tc s dng - ngôn t òn by ca ngôn ng
Quy tc 7: quy tc tng phn - phng pháp to ra giá tr b sung
Quy tc 8: Quy tc kì vng- tác ng ca li gi ý
Quy tc 9: Quy tc lôi cun- to dng và ánh thc trí tò mò
Quy tc 10: Quy tc kính trng - s khen ngi gii phóng tim nng nh th nào
Quy tc 11: Quy tc liên tng- to ra mt môi trng liên tng
Quy tc 12: Quy tc cân bng - suy ngh logic và suy ngh cm tính


Media Size : 1.7 MB

DOWNLOAD PDF